زنـــ ــ ــ ــده بـــ ــ ــ ـــه گــ ــ ــ ـــورمــ ــ ــم کنـــ ــ ـــن

مــ ــ ــ ـــن از تــ ـــــ ـــو دســـ ــ ــــت نــ ــ ــــمـــ ــ ــ ــی کــ ــ ــ ــــشــ ــــم

دنــ ــ ـــــیــ ــ ـــــا بــ ــ ــ ـــــخـــ ــ ــــواد فـــ ــــاصــ ــ ـــلـــ ــــه شــ ــ ــ ـــه

اونــ ــ ــــو بــ ــ ـــه آتـــ ــ ــــیـــ ــ ــش مــ ــ ــــی کـــ ــ ـــــشـــ ــ ــ ـــم

 

++❤ اگه به یــــــه نفر قول دادے باهــــــاش بمونے ... ❤

❤ دیگه حق ندارے چراغ امیــــــد دلشو خــــــاموش کنے ... ❤

❤ رو حرفــــــت باش و عاشقش بــــــاش... ❤ 

❤ مطمــــــئن باش دنیــــــاشو به پات میــــــریزه...  ❤ 

 تاريخ : 29 / 8 / 1394 ا 1:25 نويسنده : m.a.n ا
.: Weblog Themes By violetSkin :.